Uczeń z plusem

LEGO® EDUCATION STORY STARTER – trening czytania i pisania 

Program Lego® Education Story Starter motywuje uczniów do nauki czytania i pisania. Nauka odbywa się przez zabawę ulubionymi przez dzieci klockami. Program inspiruje i motywuje uczniów do nauki czytania, pisania, rozwijania mowy  oraz rozwijania umiejętności twórczych. Dzieci – pracując w małych grupkach, ­tworzą własne opowiadania i ilustrują je konstrukcjami z klocków. Uczniowie zaczynają współpracować i rozwijają umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu na szkolnych lekcjach polskiego czy historii. Program buduje umiejętności społeczne. Na zajęciach dokumentujemy wszystkie prace w postaci ilustrowanych opowiadań, komiksów, artykułów prasowych.

Korzyści dla uczniów:

 • Uczniowie angażują się w zajęcia i zaczynają współpracować, dzieląc się pomysłami, koncepcjami i historiami, dzięki praktycznemu zastosowaniu klocków,
 • Konstrukcje z klocków ułatwiają uczniom skupienie uwagi na widocznych szczegółach i wspomagają zachowanie naturalnego biegu zdarzeń podczas opowiadania,
 • Proste i jednocześnie potężne narzędzie do dokumentowania pracy zwiększa zainteresowanie ćwiczeniami.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat.

Poziom zainteresowania – ponadprzeciętny, motywacja do pisania – zapewniona, współpraca – niesamowita!

więcej…


WARSZTATY LITERACKIE – trening pisania i twórczego myślenia 10-14 lat

Trening pisania oraz czytania i interpretacji literatury. Zajęcia dla uczniów, którzy pragną rozwinąć swój talent literacki. Wzbogacamy słownictwa i poszerzamy twórcze myślenie.
Na warsztatach uczestnicy w twórczej i kreatywnej formie ćwiczą pisanie różnych form literackich.
Czytamy różne teksty spoza kanonu lektur, analizujemy je i dajemy uczestnikom możliwość swobodnej interpretacji.
Głównymi zasadami zajęć są prawo głosu i wolność wypowiedzi.
Trening to doskonałe przygotowanie do pisania wypracowań w szkole oraz olimpiad polonistycznych i egzaminów.

W programie zajęć pisanie z elementami improwizacji i drama.

Podsumowaniem kursu będzie pokaz osiągnięć przygotowany przez uczestników w wybranej przez nich formie oraz publikacja prac.

Warsztaty dla uczniów 10-14 lat


LEGO® EDUCATION MORE TO MATH – trening matematyczny 

Program Lego® Education More To Math to narzędzie, które pomoże uczniom polubić matematykę. Dzięki pracy ze znanymi i lubianymi klockami dzieci szybko przyswoją umiejętności konieczne do rozwiązywania problemów matematycznych.

Podczas zadań będą trenować liczenie, myślenie algebraiczne, mierzenie, geometrię  i wyobraźnię przestrzenną. Zajęcia z klockami Lego są oparte na podstawie programowej, ale pozwalające na swobodną kreatywność i twórcze szukanie rozwiązań.

Korzyści dla uczniów:

 • Pozwala na szybkie osiągnięcie sukcesu, dzięki czemu dzieci pokochają zajęcia matematyczne,
 • Uczy zwracania uwagi na szczegóły i wytrwałego podejmowania prób rozwiązania problemu, mimo popełniania błędów,
 • Umożliwia przyswajanie pojęć abstrakcyjnych w przystępny sposób,
 • Oprogramowanie MathBuilder daje dzieciom możliwość przedstawiania, przekazywania i tłumaczenia swoich pomysłów i rozwiązań na forum grupy.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat.

Poziom zainteresowania – ponadprzeciętny, motywacja do liczenia – zapewniona, współpraca – niesamowita!

więcej…


LOKOMOTYWA UMYSŁU Juniorzy – trening zdolności koncentracji i efektywnej nauki: 7-9 lat

Trening dedykowany jest dla dzieci, które rozpoczynają pierwszy etap edukacji.

Celem zajęć jest kształtowanie pozytywnego nastawienia do nauki oraz wiary w swoje umiejętności. Uczestnik zajęć ćwiczy pod okiem trenera zadania na koncentrację uwagi, spostrzegawczość oraz pamięć. Uczestnicy są stopniowo wprowadzani w tajniki skutecznego uczenia się, trenując czytanie oraz pisanie. Systematyczne ćwiczenia pozwalają na wydłużenie czasu koncentracji. W czasie treningu jest czas na aktywność umysłową oraz część poświęconą aktywności ruchowej. Każde spotkanie rozpoczyna się Gimnastyką Mózgu®. W programie zajęć znajduje się również relaksacja oraz trening organizacji czasu. Nabycie tych umiejętności na początku nauki pozwala na unikanie nagromadzenia zaległości, nauki na ostatnią chwilę, odsuwania obowiązków szkolnych na dalszy plan. Dziecko uczy się samodzielności oraz korzyści wynikających z systematyczności. Zajęcia angażują całą grupę oraz rozwijają umiejętności społeczne ucząc współdziałania i pomagania innym.

W programie zajęć:

 • kształtowanie nawyków sprzyjających nauce oraz koncentracji,
 • atrakcyjne ćwiczenia oraz zadania do treningu umysłowego,
 • synchronizacja półkul mózgowych – ćwiczenia rysunkowe, Gimnastyka Mózgu®,
 • mapy myśli, wstęp do wykonywania samodzielnych notatek,
 • ćwiczenie umiejętności pracy w grupie,
 • organizacja miejsca do nauki,
 • trening samodzielnej organizacji czasu,
 • wydłużenie czasu koncentracji,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • kształtowanie samodzielności,
 • przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu,
 • motywowanie,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej,
 • mnemotechniki oraz ćwiczenia pamięciowe,
 • twórcze wykorzystywanie wyobraźni,
 • dieta korzystna dla pracy mózgu,
 • myślenie logiczne oraz przestrzenne,
 • wykorzystanie systemu Lego Education, arteterapii oraz relaksacji,
 • różnorodna forma zajęć – warsztatowe, praca w grupach, praca samodzielna.

Uczestnicy otrzymują materiały i wskazówki do codziennej pracy w domu.

Trening odbywa się w małych grupach i jest prowadzony przez psychologa.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat.


LOKOMOTYWA UMYSŁU Młodziki – trening zdolności koncentracji i efektywnej nauki 9-14 lat


Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które łatwo się rozpraszają, są niecierpliwe, mają trudności z podzielnością uwagi, zapamiętywaniem, odkładają obowiązki na później.

Jakie warunki sprzyjają koncentracji? Jak sprawić, aby dziecko miało motywację do nauki? Co zrobić, aby nauka była przyjemnością? Zapraszamy na trening koncentracji, który pozwoli na uzyskanie odpowiedzi i rozwiązań powszechnego obecnie problemu ze zdolnością koncentracji uczniów.

Trening prowadzony jest w formie warsztatów. Jest okazją do polepszania koncentracji, rozwoju osobistego i pokonywania trudności w nauce pod okiem trenera.
W programie zajęć:

 • wykonujemy test, który pozwala na zidentyfikowanie stylu uczenia się oraz uzyskanie informacji zwrotnej w postaci wskazówek ułatwiających naukę,
 • uczestnicy ćwiczą spostrzegawczość, pamięć, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową,
 • trenowana jest umiejętność dokonywania selekcji i grupowania informacji, które ma wpływ na efektywne uczenie się,
 • ćwiczymy planowanie i organizację czasu, aby unikać napięcia związanego z nagromadzeniem dużej ilości nauki,
 • organizacja miejsca do nauki,
 • uczestnicy poznają możliwości przygotowania się do sprawdzianu/projektu,
 • sposoby skutecznej nauki języka,
 • doskonalenie sposobów notowania, organizacji wiedzy, mapy myśli,
 • sposoby radzenia sobie z trudnościami w nauce, zapamiętywaniu,
 • jak w umiejętny sposób wykorzystać komputer lub telefon, aby uporządkować wiedzę oraz zaangażować uczniów w samodzielne utrwalanie wiedzy,
 • uczestnicy otrzymają materiały i wskazówki jak wykorzystać poznane techniki podczas nauki w domu i szkole,
 • zajęcia uzupełniają ćwiczenia ruchowe, podczas których dziecko może odpocząć od aktywności intelektualnej, dotlenić mózg oraz zintegrować się z kolegami,
 • poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz codziennych nawyków sprzyjających nauce,
 • Gimnastyka Mózgu®,  ćwiczenia na synchronizację półkul mózgowych,
 • uczestnicy pracują z użyciem różnych technik i narzędzi m.in. mnemotechnik,  map myśli,  systemu LEGO® Education, relaksacji, dedykowanych kart pracy.

Uczestnicy otrzymują materiały i wskazówki do codziennej pracy w domu.

Trening odbywa się w małych grupach i jest prowadzony przez psychologa.

Zajęcia dla uczniów w wieku 9-14 lat.


KOŁO RATUNKOWE – korepetycje – język polski

Skuteczna nauka gramatyki i zasad ortografii, trening pisania wypracowań, analizy i interpretacji wierszy, nadrabianie zaległości lektur, pomoc w przygotowaniu do sprawdzianów i odrabianiu prac domowych.

 


KOŁO RATUNKOWE – korepetycje – matematyka

Standardowe korepetycje doraźne bądź w trybie cyklicznym, pomoc w odrabianiu prac domowych,pomoc w przygotowaniu do sprawdzianów, nadrabianie zaległości, trening dla szóstoklasistów przygotowujących się do sprawdzianu kompetencji z matematyki.

 


GIMNASTYKA DYSLEKTYKA – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Na zajęciach z pisania i czytania pomagamy dzieciom mającym problemy na lekcjach języka polskiego. Wiele z nich to dzieci z tak zwanej grupy ryzyka dysleksji.

Dysleksja to nie choroba, ale specyficzne zaburzenia uczenia się. Dziecko ma kłopoty m.in. z czytaniem i pisaniem.

Dzieci z grupy ryzyka dysleksji już w wieku przedszkolnym przejawiają trudności z zapamiętaniem nazw tygodnia, posiłków, pory dnia i innych podstawowych informacji. W szkole dysleksja nie objawia się tylko na języku polskim, ale i przy rozwiązywaniu zadań arytmetycznych, geometrycznych, na lekcjach geografii i historii. Dzieci dyslektyczne mają problemy z wykonywaniem niektórych układów gimnastycznych, utrzymaniem równowagi, chwytaniem, rzucaniem piłki.

Aby pomóc dzieciom dyslektycznym przezwyciężać codzienne przeszkody, potrzebne są ćwiczenia ustawiające motorykę rąk, zajęcia ruchowe, korekcyjne i językowe. Problem rozwiążą zajęcia dydaktyczne i korekcyjno-­kompensacyjne dla dzieci mających problemy z nauką czytania i pisania, przede wszystkim dla uczniów z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją rozwojową. Zapraszamy na zajęcia indywidualne lub w kilkuosobowej grupie, prowadzone przez doświadczonych polonistów i reedukatorów.

 • dziecko ma problemy z rozróżnianiem pewnych liter podczas czytania lub pisania,
 • myli wyrazy o podobnym brzmieniu,
 • nie rozumie czytanego tekstu,
 • opuszcza wyrazy lub litery,
 • jego rysunki są mało precyzyjnie, uproszczone, niewłaściwie rozplanowane na stronie,
 • ma trudności z rozpoznawaniem kierunków w przestrzeni,
 • ma trudności w orientacji w lewej i prawej stronie własnego ciała,
 • pomimo znajomości reguł ortograficznych robi błędy w wyrazach zawierających trudność ortograficzną.

Takie dziecko być może jest zagrożone ryzykiem dysleksji.

Specjalistyczne zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka stwarzające możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego. Na zajęciach dzieci ćwiczą podstawowe umiejętności czytania i pisania z użyciem ćwiczeń specjalnie przygotowanych z myślą o dyslektykach. Wszystkie zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wspomagamy gimnastyką mózgu. Są to proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób, aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Dzięki ćwiczeniom gimnastyki mózgu wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować.

Dziecko poprzez ćwiczenie zaburzonych funkcji pokonuje trudności szkolne, wyrównuje braki, robi postępy w tempie i płynności czytania, lepiej radzi sobie z zapamiętywaniem zasad np. ortograficznych czy matematycznych. Dziecko bardziej efektywnie wykorzystuje czas podczas zajęć w szkole oraz skraca się czas poświęcony na odrabianie lekcji w domu.

Zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 8+.


MATEMATYKA DLA DYSLEKTYKA – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Bajkowa tabliczka

Dziecko nie jest w stanie nauczyć się tabliczki mnożenia, ma kłopoty z zapamiętywaniem ma zdiagnozowaną dyskalkulię,dysleksję.

Nowatorski, autorski program nauki tabliczki mnożenia technikami szybkiej pamięci, wykorzystujący elementy Kinezjologii Edukacyjnej, mnemotechnik, bajkoterapii, dramy, Arte-kinezjologii. W czasie zajęć dzieci mogą korzystać z bardzo bogatego zestawu autorskich pomocy edukacyjnych.

Dziecko opanowuje tabliczkę mnożenia, świetnie się przy tym bawiąc. Umiejętność szybkiego mnożenia, poparta pozytywnymi ocenami podnosi jego poczucie własnej wartości i pozwala mu otworzyć się na naukę przedmiotów ścisłych. Dziecko zdecydowanie sprawniej odrabia również prace domowe.

Zajęcia dla dzieci w wieku 8+

 

Zegarkowo

Dziecko nie jest w stanie nauczyć się odczytywania godzin na zegarze, ma kłopoty z zapamiętywaniem, ma zdiagnozowaną dyskalkulię, dysleksję.

Zajęcia z odczytywania godzin na zegarze prowadzone według autorskiego programu i z wykorzystaniem autorskich pomocy edukacyjnych. Program wykorzystuje Techniki Szybkiej Pamięci, dramę oraz bajkoterapię.

Dziecko potrafi odczytać godziny na zegarku. Zaczyna organizować dzień pod względem wymagań czasowych. Rozwija się w dziecku poczucie czasu.

Zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 6+.

 

1,2,3 – liczysz Ty

Zajęcia adresowane do dzieci, którym „pod górkę” z matematyką w szerokim tego słowa znaczeniu (trudności w opanowaniu obrazu graficznego cyfry, trudności w przyswojeniu wartości liczby, w przekraczaniu progu dziesiętnego, w opanowaniu podstawowych operacji matematycznych, dysleksja, dyskalkulia, trudności z zapamiętywaniem).

Program zajęć dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka, zajęcia prowadzone są w oparciu o autorskie pomoce edukacyjne uwzględniające indywidualne zainteresowania dziecka.

Poprawa w biegłości wykonywania operacji matematycznych, zmniejszenie stresu szkolnego.

Zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 7+.


PIANINO DLA DYSLEKTYKA

Obserwacje rozwoju uczniów z dysleksją i dyskalkulią skłaniają do stwierdzenia, iż nauka gry na instrumencie podwyższa sprawność umysłu w każdym wieku oraz jest skutecznym środkiem przeciwko dysleksji. Badania mózgu wykazują, iż u ludzi grających na instrumentach muzycznych, szczególnie tak skomplikowanych jak pianino, stwierdza się bardziej zintegrowane działanie mózgu, poprzez aktywizacje obu jego półkul.

Aktywne muzykowanie zmniejsza wynikające z dysleksji i dyskalkulii trudności w uczeniu się dziecka, rozwija zdolności słuchowo–językowe, percepcję przestrzenną i twórczą wyobraźnię, uczy wytrwałości i wewnętrznej dyscypliny, działa bezpośrednio na stan psychiczny i system nerwowy.


LOGOPEDA I PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Zapraszamy na indywidualne konsultacje i zajęcia z psychologiem i logopedą. Oferujemy wsparcie zarówno dla rodziców jak i dzieci.
Dyplomowani i doświadczeni specjaliści pomogą zdefiniować problem oraz wskazać możliwe rozwiązania.

Konsultacja logopedyczna
Konsultacje z logopedą przeznaczone są dla rodziców, którzy mają wątpliwości co do prawidłowego rozwoju mowy ich dzieci. Spotkanie z logopedą pozwala na rozpoznanie konkretnych trudności oraz dostosowanie odpowiedniej terapii.

Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna poprzedzona jest konsultacją ze specjalistą. Ilość oraz częstotliwość spotkań zależy od problemu rozwojowego mowy dziecka.
Logopeda dostosowuje ćwiczenia do potrzeb dziecka oraz wykorzystuje najskuteczniejsze metody pracy, dzięki czemu spotkania są atrakcyjne dla dziecka i motywują do ćwiczeń w domu.

Konsultacja z psychologiem
Psycholog służy wsparciem oraz odpowiada na pytania związane z wychowaniem i rozwojem dziecka. Specjalista diagnozuje problem oraz wskazuje możliwe rozwiązania.
Konsultacje z psychologiem są adresowane dla rodziców dzieci od 3 roku życia. Spotkanie jest okazją do uzyskania profesjonalnej pomocy. Wspólnie z psychologiem omawiany jest charakter trudności oraz określane są możliwe sposoby działania.
Prowadzimy konsultacje w zakresie:

 • rozwiązywania problemów wychowawczych
 • rozpoznawania potrzeb dziecka
 • przygotowania dziecka do szkoły
 • trudności w nauce
 • motywowania dziecka
 • wspierania procesu usamodzielniania się dziecka
 • komunikacji z dzieckiem

Zajęcia z psychologiem
Psycholog prowadzi treningi indywidualne oraz zajęcia grupowe rozwijające umiejętności społeczne oraz wspomagające rozwój osobisty dziecka.
Prowadzimy konsultacje kwalifikujące przed warsztatami  DAM   RADĘ  I POSKRAMIACZ  ZŁOŚCI.
Nasi specjaliści są gotowi do pomocy w bieżących problemach wychowawczych.


JESTEM CLEVER – trening umiejętności społecznych

Jestem CLEVER!

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Warsztaty skierowane są dla uczniów klas I-III, którzy potrzebują wsparcia w budowaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi – w szkole i poza nią. Zapraszamy dzieci, które mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, w wyrażaniu swoich potrzeb oraz potrzebują odkryć swoje mocne strony.

Głównym celem treningu jest rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, a także komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi.

Warsztaty ,,Jestem Clever” ułatwią zawieranie przyjaźni i budowanie relacji z otoczeniem. Wzmocnią poczucie pewności siebie i nauczą jak poskramiać negatywne emocje: złość, agresję. Uczestnicy będą trenowali asertywność, mówienie zdecydowanego “NIE” wobec prób negatywnego wpływania na nich przez innych. Uczniowie poznają również techniki radzenia sobie z dokuczaniem i agresją ze strony rówieśników. Porozmawiamy o empatii i szacunku do ludzi.

Każde spotkanie daje dziecku możliwość nabywania i utrwalania nowych umiejętności. Ćwiczenia relaksacyjne pomogą odreagować napięcia, wyciszyć się oraz pokazać dzieciom w jaki sposób mogą kontrolować swoje ciało. Ćwiczenia dramowe pozwolą uczestnikom na znalezienie się w różnych rolach i sytuacjach a forma warsztatowa pokaże, że dzieci nie są odosobnione w swoich problemach i rozterkach.

Efektem uczestnictwa w zajęciach będzie poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów, komunikowania swoich potrzeb oraz współdziałania z innymi. Dziecko rozwinie umiejętność rozumienia i kontrolowania emocji.

Uczestnictwo w zajęciach poprzedza spotkanie kwalifikujące do zajęć z psychologiem.

Warsztaty dla dzieci w wieku 7 – 9 lat.


DAM RADĘ – trening pewności siebie

Warsztaty przeznaczone dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu nowych znajomości, autoprezentacją i wyrażaniem swoich potrzeb. Wystąpienie przed kolegami z klasy lub publicznością, radzenie sobie z nowymi sytuacjami, obowiązki to tylko niektóre z wyzwań codzienności. Jak powiedzieć ,,nie”, gdy chcemy odmówić, jak zapanować nad stresem i być pewnym siebie?

Jeśli Twoje dziecko bywa: nieśmiałe, brak mu pewności siebie, wiary we własne siły, ma niskie poczucie wartości, odczuwa lęk przed nowymi sytuacjami, boi się porażki, ma trudności w autoprezentacji, nie jest asertywne, warsztaty  ,, Dam radę” odkryją jego mocne strony pomogą dziecku nieśmiałemu w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Uczestnicy odkrywają swoje mocne strony i uczą się poprzez ćwiczenia i zabawy.  Zdobywanie nowych umiejętności  odbywa się miłej, przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem technik coachingowych, muzykoterapii i dramy. Pracujemy również  z systemem LEGO® EDUCATION Story Starter, który w atmosferze zabawy zachęca dzieci do otwartej dyskusji.  Każde spotkanie jest okazją do otrzymania wskazówek, informacji zwrotnych oraz materiałów.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają  techniki ułatwiające radzenie sobie w nowych sytuacjach, rozwiną  umiejętności w zakresie autoprezentacji, emisji głosu, nauczą się efektywnej komunikacji i sposobów  adaptacji do nowych sytuacji,  określą swoje cele i marzenia. Efektem  udziału w warsztatach jest wzrost poczucia wartości i zdolność asertywnego mówienia ,,nie” w odpowiednich momentach. Wiara we własne siły oraz umiejętność zaprezentowania swoich zalet to cenne zdolności ułatwiające wkraczanie w kolejne etapy życia.

Uczestnictwo w zajęciach poprzedza konsultacja z psychologiem.

Zajęcia dla dzieci w wieku 9-14 lat.


POSKRAMIACZ ZŁOŚCI – trening kontroli złości

Warsztaty pomogą dziecku poznać i oswoić złość. Udział w zajęciach pozwoli unikać sytuacji konfliktowych i odnaleźć się w grupie rówieśniczej. Poskramiacz złości to propozycja zajęć dających możliwość praktycznego rozwijania umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem oraz złością.

Jeśli Twoje dziecko:  szybko wpada w gniew, złości się, denerwuje, bywa agresywne,   jest zestresowane lub niecierpliwe. Jako rodzic nie wiesz jaka jest przyczyna jego irytacji i często dochodzi do kłótni między Wami. Twoje dziecko czuje się nierozumiane, ma mało kolegów i często wchodzi w sytuacje konfliktowe w szkole.

W programie techniki rozładowywania napięć i stresu oraz skutecznej komunikacji. Elementy dramy dadzą możliwość wczucia się w role oraz przećwiczenia wielu sytuacji. Muzykoterapia i  arteterapia pozwolą na poznanie sposobów rozładowania i kontroli emocji oraz ułatwią radzenie sobie w trudnych momentach. Pracujemy również  z systemem LEGO® EDUCATION Story Starter, który w atmosferze zabawy zachęca dzieci do otwartej dyskusji.

Efektem udziału w warsztatach będzie zdolność Twojego dziecka do komunikacji – rozmowy, słuchania innych, mówienia, że coś je denerwuje oraz radzenia sobie z gniewem. Uczestnicy poznają techniki rozładowania napięcia i stresu. Dziecko będzie dostrzegało  punkt widzenia innych osób, będzie mu łatwiej w kontaktach z rodzicami i kolegami. Dziecko pozna narzędzia rozwiązywania pojawiających się konfliktów, współpracy w grupie, rozumienia zachowań innych osób.

Uczestnictwo w zajęciach poprzedza konsultacja z psychologiem.

Zajęcia dla dzieci w wieku 9-14 lat.

Brak możliwości komentowania